ვებგვერდი სატესტო რეჟიმშია

გაფრთხილება

ვებგვერდის მფლობელს წარმოადგენს სს „წყალი მარგებელი“ (სს „წყალი მარგებელი“ წარმოადგენს სს „მარგებელი ჰოლდინგში“ შემავალ კომპანიას). ჩვენი სერვისის გამოყენებით, თქვენ თანხმობას აცხადებთ სიახლეების, მარკეტინგული ან სარეკლამო მასალების და სხვა ინფორმაციის მიღებაზე, რომელიც შეიძლება ჩვენგან იქნას გამოგზავნილი. ამასთან, თქვენ შეიძლება უარი თქვათ ზემოთ აღნიშული ინფორმაციის მიღებაზე ჩვენს ელ. ფოსტაზე [email protected]გამოწერის გაუქმების თაობაზე შეტყობინებით.

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას უარი ვთქვათ ან გავაუქმოთ ვებ-საიტზე თქვენი წვდომა, თაღლითობის ან უნებართვო ან უკანონო ტრანზაქციაზე ეჭვის არსებობის შემთხვევაში.

მომხმარებლები, რომლებიც აღნიშნულ ვებ-გვერდს ესტუმრებიან, ავტომატურად, ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე ადასტურებენ, რომ წაიკითხეს და გაეცანენ ამ

წესებს და პირობებს და ეთანხმებიან შემდეგ პირობებს: ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც განთავსებულია მოცემულ ვებ-გვერდზე, მათ შორის ინფორმაცია, რეკომენდაციის, ცხრილისა თუ კომენტარის სახით შექმნილია მომხმარებლის ინფორმირებისათვის.

სს „წყალი მარგებელი“ უზრუნველყოფს ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაციის სანდოობას, რათა მომხმარებელი გაეცნოს მხოლოდდამხოლოდ ფაქტებს.

ექსკლუზიურად, მხოლოდ სს „წყალი მარგებელს“ აქვს ოფიციალური უფლება, ყოველგვარი წინასწარი გაფრთხილების გარეშე ნებისმიერ დროს, აღნიშნული ვებგვერდიდან ჩაანაცვლოს, შეცვალოს ან/და წაშალოს ნებისმიერი სახის ინფორმაცია. ვებგვერდზე განთავსებული ზოგიერთი ინფორმაცია შესაძლოა იყოს დაუზუსტებელი და არ არის გამორიცხული, რეალური შედეგები ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაციისგან განსხვავდებოდეს. ვებგვერდზე წვდომა უფასოა. მომხმარებლებს აქვთ შესაძლებლობა აღნიშნულ ვებ- გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია ან/და დოკუმენტაცია გამოიყენონ ინფორმაციის გაცნობის ან/და შემეცნების მიზნით. აღნიშნულ ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაციის, ან განცხადებების (მათ შორის სურათებინ ლოგო, დიზაინი და ა.შ.) საავტორო უფლება ეკუთვნის სს „წყალ მარგებელს“. ვებ-გვერდზე განთავსებული ნებისმიერი სახის ინფორმაციის გამოყენება არ შეიძლება სს „წყალი მარგებლის“ წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე. დაუშვებელია ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაციის სრული ან ნაწილობრივი კოპირება,

დუბლირება/გავრცელება, ვებ-გვერდზე განთავსებული კონტენტის სრულად ან ნაწილობრივ პირადი ან/და კომერციული მიზნებისთვის გამოყენება ან მესამე პირისთვის კომერციული მიზნით გამოსაყენებლად გადაცემა, შეცვლა, სამომავლოდ გამოქვეყნებისათვის შენახვა, სს „წყალი მარგებლის“ მიერ წინასწარი, წერილობითი თანხმობის გარეშე. ვებგვერდზე განთავსებული ნებისმიერი ინფორმაციის რაიმე ფორმით დამახინჯება წარმაოდგენს სისხლისამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაწყების საფუძველს.

პასუხისმგებლობა

ნებისმიერი პასუხისმგებლობა იმ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით, რომელიც მიიღება აღნიშნულ ვებგვერდზე არსებული ინფორმაციიდან გამომდინარე, ეკისრება იმ მომხმარებელს, რომელიც სტუმრობს ვებგვერდს. არც სს „წყალი მარგებელი“ და არც სს „მარგებელი ჰოლდინგი“ არ არიან პასუხისმგებლები იმ ზიანზე ან/და

ზარალზე, რომელიც შესაძლოა წარმოიშვას აღნიშნულ ვებ-სიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის, ან ამ ინფორმაციის საფუძველზე შესრულებული ოპერაციებისა თუ ვებ-გვერდზე წვდომის გამო. სს „წყალი მარგებელის“ მიერ აღნიშნული ვებგვერდზე ინფორმაციის განთავსება არ წარმოადგენს მის რაიმე სახის ვალდებულებას. სს „წყალი მარგებელი“ არ შეიძლება იყოს პასუხისმგებელი რაიმე პირდაპირ, ან ირიბ ზარალზე, ან ზიანზე, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას აღნიშნულ, ან ნებისმიერ ვებგვერდზე, რომელიც ხელმისაწვდომია წინამდებარე ბმულების მეშვეობით.

სს „წყალი მარგებლის“ პასუხისმგებლობა ასევე დაუშვებელია რაიმე მიზეზით ვებგვერდის შინაარსის განუახლებლობაზე, ნებისმიერ შესაძლო შეცდომაზე, ხარვეზსა თუ ცვლილებაზე, ან გადახედვის დაგვიანებაზე. განახლებისთვის წინასწარ განსაზღვრული თარიღის ხელმისაწვდომობა არ გამოიწვევს სს „წყალი მარგებელზე“ რაიმე სახის პასუხისმგებლობის დაკისრებას მითითებული პირობების საწინააღმდეგოდ.

სს „წყალი მარგებელი“ გამოიყენებს ყველა შესაძლებლობას, რათა უზრუნველყოფილი იყოს უსაფრთხო, უწყვეტი და სწორი წვდომა ვებ-გვერდებზე. ამავე დროს სს „წყალი მარგებელი“ არ არის პასუხისმგებელი ვებ-გვერდის წყვეტაზე, ასევე ვებ-გვერდის შეუსაბამობაზე მოსარგებლის მოწყობილობებთან ან/და მოსარგებლის მიერ ვებ-გვერდების გამოუყენებლობაზე, რომელიც გამოწვეულია ინტერნეტ კავშირის არარსებობით ან/და ცუდი ინტერნეტ კავშირით.

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

გარკვეულ შემთხვევაში, ჩვენს ვებგვერდზე შესაძლოა სავალდებულო შესავსებ ველად შესავსები იყოს თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია, მათ შორის სახელი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ფაქსის ნომერი, ან საფოსტო მისამართი. სს „წყალი მარგებელი“ პატივს სცემს თავის მომხმარებლების კონფიდენციალურობას. თქვენი პირადი ან/და საკონტაქტო ინფორმაცია შეინახება კომპანიის ბაზაში და იგი არ გადაეცემათ მესამე მხარეებს, გარდა სამართლებრივი ვალდებულების შემთხვევებისა. თქვენი პერსონალური მონაცემების გადაცემა შეიძლება დაგვჭირდეს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ შემთხვევებში, ასეთი შეთხვევა შეიძლება იყოს კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ინფორმაციაზე სამართალდამცავი ორგანოებისათვის წვდომის დაშვება. ასევე პერსონალური მონაცემების გადაცემა შეიძლება მოხდეს კომპანიის რეორგანიზაციის ან/და შერწყმის შემთხვევაში, რა დროსაც კომპანიის სამართალმემკვიდრე, იგივე პირობებითა და ვალდებულებებით მოიპოვებს პირად ინფორმაციაზე წვდომას სს „წყალი მარგებლის“ მიერ მონაცემების შეგროვება ხდება იმ შემთხვევაში თუ თქვენ რეგისტრირდებით/ავტორიზაციას გადიხართ ვებ-გვერდზე www.nabeghlavi.ge აგრეთვე იმ შემთხვევაში თუ თქვენ მოგვმართავთ რაიმე მომსახურების მიღების მიზნით, იქნება ეს სატელეფონო, ელ. ფოსტის, ჩვენი ვებ-გვერდის, ონლაინ ჩათის თუ წერილებითი ფორმით.

სს „წყალი მარგებელი“ უზრუნველყოფს ყველა ზომის მიღებას პერსონალურ მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულით შესაბამისი კანონმდებლობის გათვალისწინებით.

სს „წყალი მარგებელი“ აგროვებს და ამუშავებს მოსარგებლეთა პერსონალურ მონაცემებს ვებ-გვერდებთან სათანადო წვდომის უზრუნველსაყოფად, ასევე სს „წყალი მარგებლის“ საქონლისა და მომსახურების მოსარგებლეთათვის მიწოდების მიზნით.

სს „წყალი მარგებელი“ არ აგროვებს და ამუშავებს 16 წელს ქვემოთ პირების პერსონალურ მონაცემებს.

სს „წყალი მარგებელი“ არ აგროვებს და ამუშავებს პერსონალურ მონაცემთა შემდეგ კატეგორიებს: პოლიტიკური პარტიების წევრობა და პლიტიკური მოსაზრებები, რელიგიური რწმენა, ფილოსოფიური მოძღვრებები/შეხედულებები, რასობრივი და ეთნიკური წარმომავლობა, წევრობა პროფესიულ კავშირებში,

სისხლისამართლებრივი პასუხისმგებლობა, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული მონაცემები, სექსუალურ ცხოვრებასთან და სექსუალურ ორიენტაციასთან დაკავშირებული მონაცემები, ბიომეტრიული მონაცემები.
თუ არ ეთანხმებით კონფიდენციალურობის პოლიტიკას (ან ვერ შეასრულებთ), შეგიძლიათ არ ისარგებლოთ ჩვენი მომსახურებით, მაგრამ გთხოვთ, ამის შესახებ შეგვატყობინოთ ელ. ფოსტაზე [email protected]

Retention of Personal Information

We collect your personal information in several ways, including when you enter information on our Website, register for an account, contact us by telephone or by email, post on our social media accounts, etc. Depending on the circumstances, personal information may include your first name, middle name, last name, gender, email address, mailing address, phone number, photo identification, occupation, date of birth, password. If you choose to withhold any personal information requested by us, it may not be possible for you to gain access to certain parts of the Website.

The legal bases for our processing of personal information are primarily that the processing is necessary for providing the Website and that the processing is carried out in our legitimate interests, which are further explained in the “Use and Communication of Personal Information” section. We may also process personal information upon your consent, asking for it as appropriate.